En enkel teori som är svårare som praktik (om trafik- och stadsplanering)

I grunden är det egentligen ganska enkelt.

 1. Den mesta trafiken kommer inte från samma startpunkt; och den mesta trafiken ska inte till samma målpunkt. Men genom att bygga en tät stad kan fler välja bort bilen och istället ta cykel, buss eller sina egna ben.
 2. Vi måste minska bilismen för att få plats i ett växande Örebro, och bilismen måste minska om vi ska klara klimatmålen och rädda jorden.
 3. Staden blir inte trevlig om bilen får dominera i planeringen, men vi blir av med service och får mindre aktivitet i staden om vi låtsas som att ingen åker bil (sanningen är att drygt hälften av alla resor i Örebro sker med bil).

Men sedan blir det svårare.

För lika gärna som jag vill ta den närmaste vägen när jag sätter mig i bilen, lika lite vill de som bor längs med min väg ha (andra) bilar utanför sitt köksfönster. Och lika ivrigt som vi argumenterar för minskad bilism av klimatskäl, lika ivrigt försvaras rätten att köra bil ”när man behöver det”.

Ägnade några timmar på söndagskvällen åt ett bra möte med Sörby-Almby-Eklunda Villaägarförening, och mycket fokus – som väntat – hamnade på trafikdialogen. En del medlemmar i föreningen bor vid de gator som föreslås öppnas, andra bor vid gator som skulle avlastas om just dessa gator öppnades. Delar av mötet kom självklart att handla om detta, men huvuddelen skulle jag säga handlade om mer generella frågor: om trafiksäkerhet och hastigheter, om snöröjning (flera upplevde att det varit bättre i vinter, andra ansåg motsatsen), om principer och strategier för trafik. Och; rätt mycket handlade om trafik- och stadsplanering.

Jag försökte förklara min syn (hoppas att jag i alla fall delvis lyckades). I korthet handlar det om att vi måste bygga en tät stad som växer organiskt och där trafiken (även bilarna) silas på många gator istället för att samlas till några få trafikleder. Den grundprincipen har mycket stort stöd i stads- och trafikplanering och jag tycker att det beskrivs bra i väldigt många av de detaljplaner som Örebro kommun tar fram. Ett exempel på hur planeringsprinciperna beskrivs är på sidan 7 (om principer) och sidorna 10-16 (beskriver trafikprinciper) i Planprogrammet för utbyggnaden av Ladugårdsängen-Sörbyängen (2005-2006). I det planprogrammet (fastställt av Kommunfullmäktige 2006) framgår för övrigt att en förutsättning för utbyggnaden i Sörbyängen och Ladugårdsängen var att ytterligare förbindelser behövdes mellan de nya områdena och stadskärnan.

Mot principerna om ”silning” (eller klassisk stadsplanering med kvarter och gator) ställs ofta åsikten om att vi bör bygga ringleder för trafiken. Det finns dock (minst) två problem med detta resonemang: 1/ Det finns ingen plats att dra nya ringleder runt Örebro (som faktiskt skulle kunna fungera som avlastning, och 2/ Ingen vill bo längs trafikleder.

Om vi lägger trafikleder utanför staden så blir det en omväg för de flesta – eftersom de flesta faktiskt både startar och slutar sin resa i tätorten, inte utanför. För den som tvekar om detta klistrar jag in en karta som visar fördelningen på Örebros befolkning.

I några tidigare blogginlägg har jag utvecklat mer om hur jag ser på stadsplanering och trafik:

 • ”Nejdå, jag är ingen bilkramare” Om varför avstängda gator i city inte är smart för miljön: ”Om vi ska lyckas minska klimatpåverkan och få renare luft i hela Örebro måste vi minska bilåkandet i hela kommunen – inte bara i stadskärnan. Men vi måste också inse att bilen även i framtiden kommer att vara en viktig del i vårt resande, även om antalet bilresor måste bli färre, de körda sträckorna kortare och drivmedlen renare.”
 • ”Blandade, täta och levande städer med färre bilar” Om varför attraktiv stadskärna är viktigt även för klimatet: 1.Städer ska vara blandade, 2.Städer ska vara täta: nybyggnation ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse, 3.Bilismen måste minskas: fler måste cykla, gå och åka kollektivt, 4.Stadskärnor ska vara levande med handel, aktiviteter och service.

Men jag ska utveckla lite ytterligare, utifrån de åsikter som många nu för fram i samband med den trafikdialog som Örebro kommun nu genomför (formuläret stängdes i helgen, men materialet finns kvar här):

 1. Klimatet kräver att färre kör bil, och att fler cyklar och åker buss. Men klimatet kräver också att vi inte kör bil onödigt långa sträckor; därför är det ett problem när bilarna tvingas köra onödiga omvägar på grund av stängda gator. Det finns självklart tillfällen då gator bör stängas för biltrafik, men man bör noggrant fundera igenom skälet (och konsekvenserna i förväg). Bilåkandet minskar nämligen inte tillräckligt mycket på grund av omvägarna – när man väl sitter bekvämt i bilen är en omväg acceptabel för de flesta (även om man kan klaga på det). Det mest effektiva sättet att minska mängden bilresor är därför att satsa mer på klimatsmarta (och utrymmessnåla) trafikslag: buss och cykel, vilket vi också satsar mest kraft och pengar på: Här kan du se kartan över föreslagna förändringar vad gäller cykelstråk. Här finns motsvarande för busstrafiken.
 2. Om det inte finns förbindelser mellan områden kommer inte service och annat att kunna skapas: trafikflöden är en förutsättning för både handel, restauranger och annat.
 3. Eftersom hälften av resorna i Örebro idag sker med bil löser man inga problem genom att låtsas som att bilarna inte finns. Man räddar inte stadskärnan genom att skapa nya gågator, och man löser inga trafikproblem genom att samla alla bilar till stora trafikleder.
 4. Eftersom de flesta bilar i Örebro har både start och mål i Örebro tätort (jo, vi vet det: vi kartlägger hur resmönstren ser ut), kan man också utgå från att en väldigt stor andel av dem som tar bilen egentligen skulle kunna välja något annat transportslag. Bussnätet är väl utbyggt i Örebro och cykelnätet ännu bättre. Likväl väljer alltför många att ta bilen.
 5. Det är väldigt sällan genomfartstrafiken som är problemet: den mesta trafiken i Örebro har start och mål i Örebro, och i de flesta områden så är det de som bor i området som både kör för fort och som skapar flöde av trafik. Med andra ord: en förändring måste börja med oss själva. Jag måste, precis som du, välja bort bilen oftare om vi ska minska bilåkandet i Örebro.
 6. Biltrafiken måste anpassas till gång- och cykeltrafik, men även till busstrafiken. Ett enkelt skäl handlar om trafiksäkerhet och människors liv: de flesta människor överlever om de blir påkörda av en bil i 30 km/tim, de flesta människor omkommer om de blir påkörda av en bil i 50 km/tim. Bland annat därför måste hastigheterna sänkas. Sänkt hastighet är också en förutsättning för att det ska fungera med ”silning” – för hög fart genom bostadsområden skapar självklart otrygghet.
 7. Silning är egentligen bara ett omdiskuterat ord för ett fullkomligt självklart påstående: att de flesta trivs bättre i städer som är byggda med en klassisk gatustruktur: hus står i kvarter och däremellan går gator som förbinder stadens delar. Och steg för steg får staden växa. Det var under de perioder i historien när denna planeringsprincip glömdes bort som vi både fick de mest enahanda villamattorna och de mest enahanda ”miljonprogramsområdena”. Trafikinfarkt och segregation är problemet, blandning och kvartersstruktur är receptet.
 8. Av principen om klassisk stadsplanering följer också ett rätt självklart konstaterande: min kvartersgata är någon annans väg till och från jobbet. Alternativet till den typen av stads- och trafikplanering är trafikleder och kringfartsleder. Och det är – som sagts ovan – inte ett sätt att lösa några trafikproblem (i alla fall inte i en stad som Örebro).

Men som sagt. Teori är enkelt, praktik är svårt. För samtidigt som många kan hålla med om ovanstående konstateranden så är det ytterst få som uppskattar mer trafik utanför sitt hus. Och därför är det självklart – och fullt förståeligt – att den mest omdiskuterade frågan i Örebros trafikdialog är förslaget om att öppna gator som idag är stängda för biltrafik. Att de stora förändringarna faktiskt handlar om nya cykel- och busstråk och att bilen ska få lämna plats åt cykel, buss och gång är inte lika handgripligt som förändringar som påverkar mitt kvarter. (Påminner: Här finns kartan över utbyggda cykelvägar. Här finns motsvarande för busstrafiken.)

Något om trafikmätningar (Här finns en trafikflödeskarta som visar den uppmätta trafiken på olika gator, från 2011): Visst kommer det att påverka de som bor i området om en gata som tidigare varit stängd öppnas även för biltrafik. Men samtidigt bör man ha proportionerna klara för sig. Medan vår kanske värsta trafikled, Rudbecksgatan, har 20 000-25 000 fordon per dygn är det få gator i stadsdelarna som har mer än cirka 1500-2000 fordon/dygn, vilket är cirka hälften av trafikmängden på Kungsgatan från Rudbecksgatan till Nygatan (3 500 fordon per dygn). Siffror som låter enorma (tusentals fordon) blir ju nämligen inte fullt så enorma om man tänker på att de är fördelade på 14-24 timmar (mindre trafik på natten) vilket motsvarar 840 minuter. Om bilarna var jämnt fördelade över den tiden (vilket de självklart sällan är) så blir det 2-3 bilar per minut om dygnstrafiken är 2000 fordon/dygn.

Att lära från de bästa – 13 slutsatser om evenemang i Örebro och Göteborg

Just nu ser Örebro kommun över hur stödet till elitidrotten ska se ut framöver. Samtidigt pågår ett arbete för att förtydliga – och utveckla – hur vi arbetar med evenemang och stora arrangemang i Örebro. Både de frågorna diskuterades på en tvådagars studieresa till Göteborg, som Örebro läns Idrottsförbund arrangerade söndag-måndag.

Förutom att det var lärorikt och intressant (och trevligt) att åka med 30 deltagare (huvuddelen från Örebros idrottsföreningar) och diskutera dessa frågor så var det klokt att välja Göteborg som mål. Göteborg är nämligen förmodligen duktigast i landet på att locka och genomföra evenemang/arrangemang. Vi har mycket att lära av den resa som Göteborg gjort på cirka 20 år; från fotbolls-EM 1992 och friidrotts-VM 1995 till dagens position där Göteborg lyckas locka arrangemang som normalt har svårt att hamna i Sverige överhuvudtaget.

Men först några ord med skryt om att Örebro också är bra på detta: Turismen (besöksnäringen) i Örebro omsätter över 2 miljarder kronor. Det är nästan lika mycket som Linköping och Norrköping omsätter på besöksnäringen, tillsammans. Och här finns en enorm potential: om omsättningen för turismen skulle öka till 2,5 miljarder per år skulle det ge ytterligare 40 miljoner i skatteintäkter och 350 nya jobb i Örebroregionen. Dessutom skulle det sannolikt bidra till att Örebros invånarantal växte ytterligare, vilket ger ännu mer skatteintäkter (1600 personer per år ger cirka 75 miljoner mer i skatteintäkter varje år).

Så det finns skäl att arbeta med besöksnäringen.

Örebro är idag mycket framgångsrika när det gäller möten. Örebro Convention Bureau, som är en del av Örebrokompaniet och drivs tillsammans av branschen och offentliga aktörer, är mycket framgångsrika och är en del av den stora omsättningen i besöksnäringen.

Men vi behöver bli lika duktiga på att ragga hit arrangemang och evenemang. Och där är alltså Göteborg en förebild. Göteborgsregionen omsätter årligen cirka 21 miljarder i turism och besöksnäring.

Några punkter som jag tar med mig:

 1. Vi gör mycket bra idag, och en del förbättringar är redan på gång. Under året ser vi över och förtydligar Örebro kommuns uppdrag till Örebrokompaniet. Dessutom utreder vi hur vi ska kunna jobba mer effektivt med att locka evenemang och arrangemang. Örebro kommun har – numera –  en lotsfunktion som gör att en arrangör av ett event inte ska behöva springa runt mellan olika delar av kommunen; allt ska kunna lösas vid några gemensamma möten så att det blir så enkelt som möjligt att genomföra viktiga arrangemang.
 2. Vi behöver diskutera vilka platser som är lämpliga för stora publika arrangemang/evenemang. Är Brunnsparken rätt läge? Hur ska vi använda torgen? Är det okej att spärra av Stadsparken, håller den för stora evenemang? Och så vidare.
 3. Rollfördelningen måste bli tydligare; det måste vara tydligt vem som har ansvaret för arrangemang och evenemang. I Göteborg är det ingen tvekan om att Go:teborg&co har ansvaret (tillsammans med Got Event i förekommande fall), men i Örebro är det inte lika klart idag.
 4. Vi måste våga prioritera arrangemang som ger effekt. När stora events och möten pågår i Örebro ska det märkas (som när Microsoft Tech Days var i Örebro våren 2012) och då ska vi kraftsamla så att vi får maximal effekt av dessa arrangemang. Andra gånger måste vi också våga säga nej, eftersom det inte är värt pengarna/jobbet eller att det inte stärker den bild vi tror är bra för Örebro.
 5. Flera lyfter fram Vinter-SM-veckan som en bra ”övning” och det är viktigt att vi gör det bra. Örebro vill arrangera SM-veckan, vintern 2015 (alternativt skid-SM) och vi har gott hopp om att få det. Där finns en förebild i hur kommunen och idrottsrörelsen samverkat för att komma i mål med ansökan och liknande. Om (när?) vi får det kan vi använda det för att också finslipa på hur samarbete och genomförande kan gå till så framgångsrikt som möjligt. Det kan bli en fantastisk start på Örebros 750-årsfirande 2015!
 6. Precis som Göteborg har vi fördelar av att ha centralt placerade idrottsarenor. Kanske ska vi fundera på att, liksom Göteborg, lägga över mer av ansvaret för både arenornas drift och intäkter och för att ragga arrangemang i arenorna på det kommunala bolag som äger anläggningarna (i Örebro Örebroporten AB, i Göteborg Got Event).
 7. Vi behöver skapa fler mötesplatser och nätverk. En framgångsfaktor för Göteborg är att ”alla känner alla” (vilket självklart inte är sant i en så stor stad…); att det finns mötesplatser där man diskuterar arrangemang och evenemang. Och där man kan lösa krockar och hantera praktiska frågor. Sådana mötesplatser behöver vi också skapa i Örebro.
 8. Örebro har, precis som Göteborg, vågat fatta beslut om att bygga och förnya anläggningar som är en förutsättning för arrangemang. Men det kräver mod: minns diskussionerna innan byggandet av Conventum och Conventum Arena (eller ännu tidigare Gustavsvik…). Anläggningar som idag lägger grunden för mycket av turistintäkterna. Jag tror att fotbollshallen är viktig även av detta skäl (vilket jag skrivit om på annat ställe).
 9. Örebro är en mycket bra idrottsstad: 37 idrottsföreningar i 29 idrotter organiserar 484 elitaktiva och ordnar cirka 300 elitarrangemang/tävlingar per år i Örebro (ur en kartläggning av elitidrotten i Örebro som Örebro läns idrottsförbund gör åt Örebro kommun). Detta är en styrka. Men vi måste lära oss hantera att bredden också skapar problem: fler föreningar vill dela på kakan, det blir ännu viktigare att principer för exempelvis kommunalt stöd är begripliga och öppna.
 10. Varje år arrangerar idrottsrörelsen 130 tävlingar – utanför seriespel och liknande – som lockar besökare till Örebro. Det innebär en publik på cirka 153 000, vilket ger ungefär 40 000 gästnätter (både hotell, vandrarhem, skolsalar och liknande). Det innebär en omsättning – bara i föreningarna – på 21,5 miljoner kronor per år. Och då tillkommer alltså seriespel och liknande (dessutom är just dessa siffror preliminära, mer tillkommer i en studie som ÖLIF gör om idrott och turism).
 11. Örebrocupen (och övriga stora cuper i Örebro) är en enorm tillgång. Vi blev alla inspirerade av hur BK Häcken både får intäkter och viktiga kontakter i världen tack vare Gothia Cup (dessutom gör de en insats för en bättre värld genom att t ex betala fattiga länders lag för att de ska kunna åka till Göteborg). Gothia Cup genererar 320 miljoner i turistintäkter till Göteborg, cuperna i Örebro kan självklart inte komma i närheten av detta – men vi kan utveckla och stärka de vi har och därigenom få ännu mer intäkter, jobb och effekt.
 12. Vi måste tjata och tjata och tjata om nyttan med turism, arrangemang, möten och satsningar på besöksnäring. Örebro har goda förutsättningar och här finns goda möjligheter att skapa nya jobb, vilket ger även ger mer pengar till välfärden.
 13. Vi behöver satsa mer pengar på turism och besöksindustri. Och pengarna måste komma från både skattebetalarna och från de företag som faktiskt tjänar på turismen. Om vi skule investera lika mycket i besöksnäringen som Göteborg gör (genom Go:teborg&co) skulle vi mer än fördubbla det kommunala stödet till Örebrokompaniet, och de totala intäkterna skulle vara 3,5 gång så stora (Idag 72 kr per invånare i Örebro, 171 per invånare i Göteborg från kommunen. Totalt 129,50 per invånare i Örebro, 456 per invånare i Göteborg). Nu är det självklart inte helt jämförbart. Men vill Örebro öka turistintäkterna från 2 till 2,5 miljarder så måste vi alla (inte bara skattebetalarna) vara beredda att investera mer också.

 

Mer fakta om jämförelsen mellan Örebro och Göteborg:

Go:teborg&co har 100 fast anställda (ca 700 extra anställda under året) och en omsättning på 220-240 miljoner kronor per år (varierar per år). Av detta kommer cirka 90 miljoner från Göteborgs stad, cirka 65 från övriga ägare och cirka 75 från försäljningsintäkter. Göteborg stad äger 50%, övriga kommuner i regionen 15% och näringslivet 35% (Västsvenska Handelskammaren, Liseberg, Stena AB, Svenska Mässan, hotellen, cityföreningen, restaurangföreningen). Örebrokompaniet AB (där jag är ordförande) ägs till 50% av Örebro kommun, 25% av Handelskammaren, 12,5% av City Örebro och 12,5% av FörNya Örebro (hotell och turism). Av Örebrokompaniets cirka 18 miljoner i intäkter kommer drygt 10 från Örebro kommun, huvuddelen av resterande är projekt och försäljning. Göteborg har 526 000 invånare (Göteborgsregionen 950 000), Örebro 139 000.