Järnvägens framtid: ”Ickebeslut” eller ett av de viktigaste besluten på länge?

Jag har verkligen inte bloggat tillräckligt på senare tid. Ett tecken på det är att jag inte skrivit en enda rad om ett av de mest avgörande beslut som Kommunfullmäktige fattat på många många år…

Kommunfullmäktige i förra veckan beslutade nämligen att slutligen avgöra frågan om järnvägens läge genom Örebro: och järnvägen kommer inte att grävas ner.

Därmed kan vi sätta ordentlig fart med förändringarna längs med järnvägen. Nu kan vi släppa fram byggande ända fram till järnvägen (nästan: det krävs fortfarande ett lite väl tilltaget säkerhetsavstånd samt beredskap för framtida ytterligare spår). Det innebär att planerna för den gamla postterminaltomten nu kan genomföras, att vi kan detaljstudera byggande runt södra stationen och på andra platser längs järnvägen där byggnader skulle minska barriäreffekten mellan väster och öster och bidra till att Örebro växer i city (som är det mest klimatsmarta sättet för en stad att växa).

Skälen till beslutet att låta järnvägen ligga kvar i ytläge är flera, men helt avgörande är kostnaden. Nedgrävning av järnvägen skulle kosta minst 4 miljarder, eller drygt 100 miljoner per år (förmodligen mycket mer). Dessutom försvåras framtida utbyggnad så att det blir svårt att få plats med fler järnvägsspår när tågtrafiken ökar på grund av ökande befolkning och för att fler väljer tåg före flyg och bil.

En del har hävdat att förslaget inte är tillräckligt utrett. I NA menade en skribent att det i framtiden sannolikt kommer ”ett förbud mot farligt gods på järnväg genom stadsbebyggelse”. Örebro kommun skulle hellre se att godstrafiken gick på en ny järnväg utanför tätorten, men inte mycket tyder på att det kommer att ske inom de närmaste 10-20 åren. Istället kommer allt fokus vara på att få dagens järnväg upprustad, och kompletterad med ny järnväg för persontrafik. I diskussionen om järnvägen genom Örebro har vi självklart en tät dialog med Trafikverket, som instämmer i att ytläget är det lämpligaste.

Andra (till exempel Kommunstyrelsens före detta ordförande, Staffan Werme, fp) har hävdat att Kommunfullmäktige fattade ett icke-beslut. Att vi ju ändå inte ändrade något. Det är ett inte så lite fräckt påstående när det kommer från politiker som tidigare varit ansvariga för styrningen av Örebro kommun. Sanningen är ju nämligen att den förra kommunledningen (ledd av Werme) argumenterade en hel del för en nedgrävning. De argumenterade så mycket om detta att många blivit osäkra på vad som kunde göras kring järnvägen.

Det vi gjort är att vi – för första gången någonsin – utrett frågan. Trots att frågan om nedgrävning diskuterats i kanske 40-50 år så har ingen tagit reda på vad det skulle kosta och innebära. Därför är jag otroligt stolt över att Örebro kommun nu utrett och fattat beslut, och att vi gjort det i en öppen process där örebroarna kan ta del av alla underlag.

Säkert finns mer man kunde studerat, men underlag för beslutet är omfattande. Läs alla underlagen här

Det finns en bred politisk enighet om detta beslut, det enda några ifrågasatt är alltså varför vi överhuvudtaget utredde frågan. Jag tycker dock att det är bra att vi gjort det: nu kan vi fatta detta avgörande beslut utan att i framtiden behöva fundera på om vi verkligen visste vad vi gjorde.

Och apropå frågor som ställts och felaktigheter som sprids (av Werme med flera):

 • Jag har aldrig varit drivande till att gräva ner järnvägen (tvärtom), frågan drevs av den tidigare majoriteten och skapade osäkerhet när det gäller nybyggen nära järnvägen. Därför beslutade vi oss för att frågan skulle avgöras – en gång för alla.
 • Utredningen har kostat kommunen totalt ca 1,4 miljoner, varav 1,2 miljoner är arbetstid för kommunens tjänstemän. Detta är redovisat och finns med vid beslut.
 • Vi kommer att jobba mer aktivt för att skapa ett nytt godsspår utanför stadskärnan, men järnvägen (för persontrafik) vill vi ha kvar igenom staden – det gör att fler kan åka tåg och det vill vi. Om några år hoppas vi ha en länspendel Nora-Laxå (med stopp i Hovsta, Örebro central, Södra station) och då kan fler lämna bilen hemma när de ska åka till jobbet.
 • Självklart ska vi fortsätta arbeta för Nobelbanan och en snabb järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo (under 3 timmar är möjligt på kort sikt, ännu snabbare med ny järnväg över Karlskoga).
 • Om vi har 100 miljoner per år (eller 730 kronor/invånare/år) så satsar jag hellre det på nya hus, bättre skola, trygg vård eller utbyggd förskola. Som det ser ut nu skulle en nedgrävning leda till att de flesta ”nya skattekronor” som vi får på grund av att Örebro växer skulle gå till nedgrävningen.
 • Jag tror att en nedgrävning av Östra Bangatan är mycket mer intressant än en nedgrävning av järnvägen. Det skulle minska ”barriäreffekten” mer än nedgrävd järnväg. Men även det är dyrt…
 • En nedgrävning av järnvägen gör det mycket svårt att utöka spårkapaciteten genom Örebro. Det är ett av skälen till att Trafikverket svarat NEJ på frågan om vi bör gräva ner.
 • Godstrafiken har inte utretts särskilt, men ingår i helhetsbedömningen. Vi skulle helst se att godstrafiken gick utanför staden, men i dagsläget är staten inte intresserad av att vara med och betala det. Den dagen godstrafiken går utanför staden minskar för övrigt behovet av att gräva ner järnvägen eftersom mycket buller försvinner då.

Med tanke på de olika uppfattningar som finns, och alla de frågor som ställts kring detta, tycker jag att det är bra att Örebro kommun – för första gången – utrett det som diskuterats i kanske 40-50 år. Hade det varit bättre att fatta beslut utan utredning?

Jag är stolt över att jag varit en del i detta historiska beslut. Nu återstår det viktiga: att ta konsekvenserna av beslutet och fortsätta bygga ihop Örebro: att minska barriären mellan väster och öster, att skapa utrymme för fler boende och fler företag, att skapa bra förutsättningar för tågtrafiken i framtiden (nytt resecentrum!) och så vidare. Resan har bara börjat, men beslutet om järnvägens höjdläge var en förutsättning för att vi ens skulle kunna lämna perrongen.

Fler konstgräsplaner – nu landar vi frågan

Örebro är en bra idrottstad. Men bra kan bli bättre: det finns ett behov av mer ytor för fotboll på vinter (samt tidig vår och sen höst). I flera år har vi diskuterat hur stort behovet är av konstgräsplaner och var behovet är störst. För varje gång en ny konstgräsinvestering presenterats har alla – utom de klubbar som har nära till den planen – varit missnöjda med de planer som inte får konstgräs. Att vi har för få konstgräsplaner försvårar både för fotbollen – som får svårare att få träningstider – och för andra idrotter som måste konkurrera med fotbollen om halltiderna (vi utgår från att fotboll är en utomhussport hela året vilket förutsätter konstgräsplaner)

Vi konstaterade att det enda rimliga sättet att lösa frågan är att peka ut behovet på några års sikt och också presentera samtliga planer som är aktuella för konstgräs. Även om alla självklart inte blir nöjda då heller (det finns trots allt begränsat med resurser och fem planer till 2015 är max vad Örebro kommun kan mäkta med i budgetarna) så kan de som inte får konstgräs i närområdet i första vändan ändå planera för när ”deras” plan får konstgräs.

Och detta har den styrande majoriteten (S, C, KD) tänkt ska ske i dialog med fotbollsrörelsen (Örebro läns fotbollsförbund och de enskilda föreningarna) och med skolor och andra som har intressen av konstgräsutbyggnaden. Därför gick för några veckor ett brev ut till alla fotbollsföreningar i Örebro samt till skolnämnder och områdesnämnder. I brevet (här kan du läsa hela brevet) skriver vi följande:

”Vi vill med detta brev få en dialog med er i föreningarna så att vi i politiken kan landa i ett beslut. Ambitionen är att efter sommaren ha ett förslag till kommunstyrelsen på vilka konstgräsplaner som ska skapas fram till år 2015. Det ska sedan in i kommunens investeringsplan för 2013 som kommunfullmäktige fattar beslut om i oktober.”

Vi skickade även med de underlag som Kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram kring både konstgräsplaner och naturgräsplaner. I några korta stycken sammanfattar vi slutsatserna ur dessa underlag:

”Den planerade befolkningsutvecklingen för 6-24 åringar till och med år 2015 kommer att ge en tillväxt med 0,5-1,5 % för kommunens södra delar och en ökning i de norra delarna med 6-6,8 %. Indirekt kommer denna befolkningsökning att ge ett ökat behov av planer, särskilt i de norra delarna.”

”Skapandet av fler konstgräsplaner skulle sannolikt ge föreningar, skolor och andra verksamheter en ökad möjlighet att nyttja planerna under hela året. En bra mix av alla sorters underlag på våra arenor skulle också medföra ett jämnare och flexiblare nyttjande som på sikt också innebär besparingar i drift och underhåll. Detta genom att det bland annat ger en möjlighet att styra bokningar vid dålig väderlek från gräsplaner till konstgräs/grusplaner. Några mindre grusplaner kan exempelvis behållas som ett komplement, speciellt vid extrema vintrar då konstgräs utan uppvärmning kan vara svårt att hålla snö- och halkfritt.”

Vi konstaterar att ambitionen är att skapa fem nya konstgräsplaner fram till 2015. Vi redovisar de platser som vi uppfattat har diskuterats:

 1. Lugnet/Adolfsberg
 2. Lundby
 3. Lillån/Hovsta
 4. Östernärke
 5. Vivalla
 6. Trängen
 7. Heden/Mellringe
 8. Tysslinge/ Kilsbergsvallen/Garphyttan
 9. Skölvboslätt, Glanshammar
 10. Odenvallen, Odensbacken

Alla som kan räkna ser att det är många fler än de vi har råd med (Pettersbergs IP får konstgräs under 2012, ytterligare fyra planer ska till). Därför har vi bett om synpunkter från föreningar och andra. De frågor vi ställt är följande:

”1) Vilken är er prioritet? Vilka fyra planer anser ni att kommunen bör prioritera? På vilka grunder baserar ni den prioriteringen? För oss är det viktigt att planerna baseras på de behov som finns i kommunen som helhet. Parametrar så som geografisk spridning, användning dagtid (för skolor) samt befolkningsökning är viktigt.

2) Har vi missat något? Utifrån de platser kommunen diskuterar, är det någon som saknas?

3) Uppvärmning. Utifrån både ekonomi men också klimat är kommunens uppfattning att det är bäst att inte ha någon uppvärmning av planerna under vintern. Detta tillämpas bland annat i Stockholmsområdet. Vad tycker ni om detta?”

Vi har bett att få in synpunkter kring detta senast efter sommaren så att vi under hösten ska kunna fatta beslut. Vi har dessutom genomfört ett möte dit alla var välkomna, för dem som ville diskutera ytterligare. Nu hoppas vi att vi får in mycket underlag från föreningar, skolor och privatpersoner.

Så: vad tycker du?

Debatt i NA: Moderaterna raserar välfärden

NA publicerade före midsommarhelgen ett svar från mig och Fisun Yavas till moderaternas kommunalråd i Örebro, som försöker hävda att de är ”det nya välfärdspartiet”. Har glömt lägga upp den tidigare.

Moderaterna raserar välfärden

En skrämmande bild av det samhälle som Sverige blivit under den moderatledda regeringen blir mer och mer tydlig. Enligt rapporten ”Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv”, som är beställd av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, konstateras det att Sverige har ramlat ner från näst högsta plats år 2005 till under genomsnittet år 2010 i en jämförelse av arbetslöshetsförsäkringen i OECD-länderna.

Rapporten visar att Sverige håller på att lämna den svenska modellen. En modell som vi är väldigt stolta över. Där vi alla i samhället bidrar till att vi har starka trygghetssystem och en väl fungerande välfärd åt alla, inte bara åt dem som kan betala. Vi betalar skatt efter förmåga och får det tillbaks genom skola, vård och omsorg.

Denna snabba och urholkande process av den svenska modellen, ett system där vi solidariskt hjälper varandra, är ett resultat av moderaternas politik. Arbetsmarkandsministern Hillevi Engström (M) erkänner det själv i en intervju i SvD och säger att utvecklingen beror på moderaternas politik. Och hon är stolt över det.

Vi som lokalpolitiker är ansvariga för Örebro. Men vår kommuns utveckling är starkt påverkat av den nationella politiken. Och även här ser vi vad moderat politik får för effekt:

 • • Försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen har inneburit att flera örebroare har lämnat den och därmed står med en ekonomisk otrygghet vid arbetslöshet.
 • • Under 2010 betalades över 188 miljoner kronor ut i socialbidrag i Örebro, en ökning med drygt 19 procent från 2009. Totalt har kostnaderna ökat med nästan 30 procent sen 2006.
 • • Drygt 300 örebroare har blivit utförsäkrade när de drabbats av stupstocken i sjukförsäkringen.

Kommunledning i Örebro jobbar aktivt med att stötta människor så att de vid arbetslöshet kan gå vidare till studier eller arbete. Det är en stor utmaning men väldigt viktig. I spåren av arbetslöshet krymper människors möjligheter att själva välja hur de vill bo och leva sina liv.

Moderaterna i Örebro är helt blinda över vad deras eget parti gör på nationell nivå. Lokalt försöker man måla upp sig själva som välfärdens stora försvarare. Jämt och ständigt får vi höra att det satsas för lite från kommunens sida på barn och äldre. Men varifrån tror moderaterna att pengar till välfärden kommer? Jo, de kommer från människor som är i arbete, som betalar skatt som vi sedan kan fördela till välfärden.

Det moderaterna gör är att skapa ett otryggt Sverige. Ett Sverige där klyftorna ökar mer och mer, och där det är den starkaste som med vassa armbågar kan ta sig fram. Så vill vi inte ha det! Därför jobbar vi för ett solidariskt samhälle. Där vi prioriterar att skapa fler jobb så att fler kan gå till arbete. Det är så vi tar Sverige framåt. Och det är därför vi behöver en socialdemokratisk regering 2014! Socialdemokraterna accepterar inte att Sverige är på väg att skrota den svenska modellen.

Fisun Yavas (S), Kommunalråd

Björn Sundin (S), Kommunalråd

I Shanghai för att skapa fler jobb i Örebro-regionen

Förra veckan tillbringade jag i Shanghai för att bidra till fler jobb i Örebro genom att vi försökte locka investerare/etableringar. Jag kunde inte twittra eller skriva på Facebook eftersom de är spärrade i Kina, så jag har i efterhand sammanfattat veckan (här). Och här har jag skrivit några ”frågor och svar”.

Syftet med resan var att möta investerare, företagarrepresentanter, företag och företagare för att skapa en dialog som kan leda till jobb i Örebro. Med på resan var representanter från Örebro, Kumla, Hallsberg (som samarbetar inom ”Logistikregionen”), Regionförbundet, Örebro Airport, Örebroterminalen m fl.

Vi tror att resan kan leda till nya jobb i Örebro-regionen, och ju fler jobb vi kan skapa desto mer resurser kan vi skapa till välfärden – till skolan, vården och omsorgen. Vi kan inte veta om det kommer att lyckas: det finns självklart inga garantier. Men är det bättre att inte göra något? Ska vi acceptera dagens arbetslöshet? Är det inte kommunens uppgift att bidra till att nya jobb skapas?

Kina är en dominerande aktör i världsekonomin där tillväxttakten är otroligt hög. Och om Örebro kan vara en del av det är det bara positivt. Även om det bara handlar om en pytteliten del så blir det otroligt mycket pengar. Kina är världens största exportör och Shanghai är en av de största logistiska hubbarna i världen. Shanghai är Kinas största stad med 23 miljoner invånare och (numera) världens största hamn. 2010 gjordes 29 miljoner containerlyft i Shanghai, och från flygplatserna transporterades 71 miljoner passagerare och 3,7 miljoner ton gods… Och Kina ser sig om efter partners i resten av världen: det uttalade syftet är att ”go global”.

Örebro-regionen har ett bra logistiskt läge i Sverige och Skandinavien, som skulle kunna utnyttjas bättre för ekonomisk tillväxt och nya jobb. När vi nu är hemma fortsätter arbetet: då ska vi se till att resan leder till resultat och förhoppningsvis kommer vi framöver se nya jobb i Örebro, som är resultatet av det arbete som bedrivs – och där denna resa är en del.

(Staffan Werme (fp) har tydligen i ett låååångt pressmeddelande ifrågasatt även denna resa – här är NAs artikel efter det– och kopplat ihop den med Örebros medverkan på världens största fastighetsmässa i mars, som han också var emot. Här kan du läsa varför det var bra att vi var med på den mässan och här kan du läsa om programmet på den mässan).

Jobb-raggar-resa till Shanghai – dag för dag

Syftet med resan till Shanghai (förra veckan) var att möta investerare, företagarrepresentanter, företag och företagare för att skapa en dialog som kan leda till jobb i Örebro. Med på resan var representanter från Örebro, Kumla, Hallsberg (som samarbetar inom ”Logistikregionen”), Regionförbundet, Örebro Airport, Örebroterminalen m fl. (Några korta ”frågor och svar” finns här.)

Söndag 3 juni – Måndag 4 juni: Lämnade familjen efter frukost och det sista packandet. Nästan ett dygns resande inleddes med bussresa till Arlanda, planet lyfte vid 15-tiden och efter mellanlandning i Frankfurt landade vi i Shanghai klockan 13 lokal tid (klockan 7 svensk tid). När vi kom till hotellet (vid 15-tiden) fick vi tid att packa upp och liknande för att därefter återsamlas för genomgång av programmet och en kort introduktion från våra värdar (AREX, Aragon Exterior, som vi skapade kontakt med vid resan till Zaragoza i höstas – läs mer om erfarenheterna från den här).

Tisdag 4 juni: 8.45 avfärd till Yangshan Port, Shanghais nybyggda djuphamn några mil utanför kusten (förbinds av en helt ny bro som är 3 mil lång). Hamnen är världens största (kanske går Singapores hamn om igen i år konstaterade de, Shanghais ökning är inte lika stor på grund av krisen). Besöket var kanske mest lärorikt för de resenärer som jobbar mer handgripligt med logistik (till exempel Örebro Airport och Örebroterminalen), men även intressant för oss andra, i huvudsak på grund av kopplingen till Lingang Industrial Park som ligger på fastlandssidan, och dit vi åkte efter lunch.

Linggang Industrial Park är ett gigantiskt industri/logistik/kontors-område som ligger ungefär mittemellan Shanghais internationella flygplats (Pudong) och Yangshan Port. Därmed ett otroligt logistikläge, vilket gör att det på sju år skapats 154 industriprojekt, gjorts investeringar på cirka 60 miljarder kronor. Och eftersom Shanghai tycks ha en väldigt bokstavlig tolkning av begreppet ”miljonprogramsområden” så har de nära Linggang också byggt 700 000 lägenheter – som ser nästan likadana ut…

I Linggang träffade vi dels ledningen för området och presenterade oss och lyssnade på deras presentationer. Dels besökte vi företag i området.

Därefter hemfärd för middag och kväll (efter middagen någon timme med mailen, som jag inte kunde gå igenom under dagarna eftersom Örebro kommun av besparingsskäl blockerar datatrafik utomlands på mobiler/iPads).

Onsdag 6 juni (ledig dag i Sverige – inte i Kina…): Samling 830 för avfärd till den stora logistikmässan som hölls i Shanghai den vecka vi var där. Där skapade vi kontakt med mässarrangören (som också arrangerar den största mässan – den i München) samt med ett antal företag som ställde ut på mässan. Vi träffade företagsledningar/ansvariga för att presentera oss och Örebroregionen. Ett antal av kontakterna kommer leda till fortsatt diskussion, kanske etableringar eller affärer.

Efter lunch åkte halva delegationen till Ericssons fabrik i Shanghai (resten stannade och knöt ytterligare affärskontakter på mässan) där vi träffade VDn (Mattias Jansson, tidigare chef på Kumlaanläggningen) och gick runt i fabriken. Förutom att det var intressant att se fabriken så var Mattias genomgång av Ericssons verksamhet givande, och hans perspektiv på Kinas utveckling (och Sveriges möjligheter till affärer med Kina) var väldigt lärorikt.

Därefter åter till hotellet för middag (och någon timmes mailande efter det).

Torsdag 7 juni: Avfärd 8.45 till Invest Shanghai, stadens investeringsorganisation där vi mötte de högsta cheferna och de som var ansvariga för Europakontakterna. Vi presenterade Örebroregionen och de beskrev sitt arbete. På mötet fick vi reda på att Invest Shanghai skulle hålla ett möte i Sverige för särskilt inbjudna inom några veckor – som Örebroregionen blev inbjudna till. Mötet skapade ingångar för fortsatta kontakter (och inbjudan till ”VIP-mötet” i Sverige), vilket dels kan vara användbart för Örebro-företag som vill etablera sig/handla med Shanghai och dels – framförallt – kunna leda till etableringar/affärer/investeringar i Örebro, vilket ger nya jobb.

Efter mötet åkte en del av delegationen till företaget DSV där man presenterade Örebro-regionen och våra anläggningar, samt diskuterade samarbete. Samtidigt träffades styrgruppen (utökad med bl a mig) för att diskutera det fortsatta samarbetet i Logistikregionen och hur vi kan utveckla det för att skapa ännu mer tillväxt och fler jobb i Örebroregionen.

Efter lunch ännu ett officiellt möte, denna gång med Shanghai Small and Medium-sized Enterprises Trade Development Service Center där två överenskommelser om fortsatt samarbete undertecknades, förutom att vi träffade företag och näringslivsföreträdare och fick chansen att presentera Örebroregionens unika logistikläge.

På kvällen samlades vi för att gå igenom veckan och diskutera det framtida arbetet. AREX presenterade ett utkast på en analys som de jobbar med om den kinesiska marknaden.

Efter middag och någon timmes mailande var det sovdags.

Fredag 8 juni: För två av oss (bland annat mig) var det tidig uppstigning för hemfärd: taxin hämtade klockan 6 och 21 timmar senare (kl 21.07, svensk tid) var vi hemma i Örebro. De andra hade något möte men fick dessutom – för första gången under veckan – lite tid till sightseeing och shopping.

Och söndag kväll/natt sitter jag och skriver det här…

Frågor och svar om Shanghai-resan:

”Vad kostade resan?”
Totalt kostade själva resan cirka 15 000 kronor per person. Det inkluderar i stort sett allt, utom måltiderna. Tillägg: eftersom vi var fyra personer som äkte från Örebro kommun blir det alltså 4*15000=60000.

”Var det jobb eller nöje?”
Den som läser redogörelsen inser nog svaret på den frågan. Något annat är för övrigt inte tänkbart: kommunen bjuder inga anställda på nöjesresor, och skattemyndigheten godkänner inga program som inte är seriösa. Den enda tiden dessa dygn som var ”ledig” var klockan 22-08.30, då jag mestadels sov och gick igenom mailen.

Övrig restid (det blir mycket transporter i en stad med 23 miljoner invånare…) använda jag till att läsa, titta på film eller lyssna på musik. Fast jag skulle utan tvekan hellre ätit frukost med min familj, sagt god natt till barnen varje kväll och lämnat/hämtat på dagis. Och skulle jag åka på nöjesresa till Shanghai (som jag och frun gjorde för åtta år sedan) skulle jag valt annat ressällskap än arbetskollegor…

”Vad är nyttan med resan?”
Nyttan avgörs av vårt fortsatta arbete – om vi inte gör något med de kontakter vi skapat kommer inte heller några nya jobb att skapas på grund av resan. Men omvänt kan man konstatera att utan resan hade det inte funnits någon större chans att locka investeringar/affärer/etableringar från Shanghai till Örebro-regionen. Och vi kommer att jobba intensivt med att stärka Logistikregionen ytterligare (läs mer om några idéer i mitt inlägg efter Zaragoza-resan).