Viktig satsning för fler jobb i västra Örebro

Idag diskuterade Kommunfullmäktige skapandet av Västerporten AB, ett helägt kommunalt bolag som ska bidra till företagande, utveckling och nya jobb i Vivalla och i de västra stadsdelarna i Örebro. Det slutade med att oppositionen (M, MP, FP, V, SD) fick igenom en ”minoritetsåterremiss”. Det innebär att bolaget inte kan komma igång förrän efter nästa Kommunfullmäktige, vilket i sig riskerar försena viktiga satsningar i Örebro.

Jag sa ungefär så här i debatten:

Vad bör politiken göra om man ser problem?

 • Om man ser att alldeles för många saknar arbete, i Örebro och i Vivalla och i de västra stadsdelarna i övrigt. Att arbetslösheten är tre gånger så hög i Vivalla som i resten av Örebro. Vad gör man som ansvarig politiker då?
 • Om man ser att barnfattigdomen är utbredd, att 70% av barnen i Vivalla lever i ekonomiskt utsatthet. Vad gör man då?
 • Om man vet att många människor är långtidsarbetslösa, särskilt på Väster, vad gör man då som förtroendevald politiker?
 • Ja, vad bör politiken göra om man ser dessa problem? Ingenting?

  Vi ser angelägna samhällsproblem och väljer att agera. Vi prövar nya vägar för att skapa verksamhetslokaler för nya företag, för att fler ska få jobb, för att arbetslösheten ska minska särskilt i de västra stadsdelarna.

  Att inte göra någonting alls är ansvarslöst.

  Det finns nästan alltid skäl att citera Kent i Kommunfullmäktige (och då inte moderaternas Kent Persson). Idag släpptes Kents singel ”999”:
  ”Dom 999 saker jag aldrig skulle göra
  Dom vägs upp av 999 värre saker jag gjort”

  Det är en ganska bra bild av Moderaternas politik, förutom att de olika sakerna inte jämnar ut sig. Att Moderaterna i Örebro vägrar göra viktiga insatser för att skapa jobb på väster, medan Moderaterna på riksplanet genomfört många fler saker som skadat utvecklingen och ökat orättvisorna.

  Vi är beredda att göra något, att ta ansvar. Vad vill oppositionen?

  I debatten radade oppositionen upp argument mot Skapandet av Västerporten AB. Många av deras invändningar gällde Södertälje. Vi har hämtat inspiration från bland annat Södertälje där de i bolagsform framgångsrikt har skapat innovativa lösningar för att bland annat minska arbetslöshet och rusta upp miljonprogramsområden så vi fick svara en del om Södertälje också:

 • Oppositionen i Örebro är mot att inspireras av ”Telgemodellen”. Som tur är delar inte regeringen den inställningen: flera ministrar är imponerade, t ex arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) som 29 februari besökte Södertälje och var mycket inspirerad av vad hon fick se och ansåg att detta var något unikt i Sverige som fler borde ta efter. Eller som Telge AB skriver i årsredovisningen: ”I vårbudgeten lyfte regeringen fram Telge Tillväxt som ett bra och önskvärt initiativ”
 • Oppositionen påstod att inte ens kommunledningen i Södertälje gillar ”Södertäljemodellen”. Det stämmer självklart inte, och jag citerade bland annat därför vad en representant för Södertäljes kommunledning skrev till oss: ”Det stämmer att Södertälje har en jättestor arbetslöshet generellt och även ungdomsarbetslöshet. Det är ju precis därför vi har lanserat våra olika satsningar i de olika bolagen och även inom traditionell kommunal förvaltning. Läget är svårt och vi har inte råd att inte våga prova nya idéer.”
 • Oppositionen menade att Södertäljemodellen misslyckats. Det är fel. Jag återger innehållet i vad Telge ABs ledning skriver: Bara i Manpower Telge Jobbstart har 200 personer kommit i jobb under 2011. Bolaget är lönsamt och vinsten för kommunen är ännu större eftersom i stort sett alla 200 var sådana som varit arbetslösa under minst 2-3 år. Det är den typ av personer som ofta fortsätter att vara arbetslösa flera år till stora kostnader för kommunen.
 • Några mer fakta ur Telges årsredovisning, ett urval av övriga händelser inom Telge Tillväxt 2011:
  – Under 2011 fick 111 ungdomar jobb på Telge Tillväxt. Vissa har arbetat några veckor, andra i snart ett år. 47 personer har hunnit sluta, varav 33 har gått till annat jobb (22 personer) eller studier (11 personer).
  – Den sista december hade Telge Tillväxt 64 ungdomar anställda. Av dem som anställdes under första halvåret 2011, hade 36 % försörjningsstöd innan.
  – Under året har Telge Tillväxt haft 157 uthyrningar till ett trettiotal privata arbetsgivare.

  I korthet om Västerporten AB:
  – Bolaget ska äga, förvalta, utveckla och överlåta fastigheter för att tillgodose behovet av affärs- och verksamhetslokaler i de västra stadsdelarna i Örebro.
  – Bolaget ska samverka med andra aktörer och bidra till att fler arbetstillfällen skapas i de västra stadsdelarna samt att människorna blir aktiva i utvecklingen av sina närområden.
  – Örebroporten och ÖBO bidrar med sina erfarenheter som ägare till Västerport.
  – Under de närmaste åren ska Västerport arbeta med fortsatt utveckling av Väster, med fokus på Vivalla.
  – Utifrån affärsmässiga bedömningar görs investeringar i nya lokaler.
  – I planeringen finns projekt som motsvarar investeringar på över 100 miljoner kronor.
  – Det finns ingen ekonomisk risk för koncernen. Nya projekt som startas av Västerporten ska ha en affärsmässig grund.

  Nej, kommunen ska inte bilda föreningar

  En kombination av olyckliga formuleringar i samband med nämndbedlut och medvetet lögnspridande från delar av oppositionen i Örebro har skapat en del berättigade frågor om det fotbollsprojekt som Örebro kommun startar i Vivalla. Det korta svaret är: nej, Örebro kommun ska -självklart – inte skapa föreningar. Däremot ska vi stötta och bidra till att fotbollen och föreningslivet i Vivalla utvecklas.

  Det långa svaret kommer nedan, klipper in mitt svar på den interpellation (fråga) som Staffan Werme (fp) ställt till mig i Kommunfullmäktige.

  Svar på interpellation:
  Om kommunala fotbollsklubbar
  Fotboll är Sveriges största idrott och i Vivalla finns ingen idrott som engagerar fler barn och ungdomar (och vuxna) än fotboll. Det går säkert att hitta en bred politisk enighet i Örebro kommun om att använda gemensamma skattepengar för att underlätta och stötta fotbollsrörelsen.

  Syftet med den fotbollssatsning som Kultur- och medborgarnämnden nu startar är att stärka föreningslivet i Vivalla, att engagera fler Vivalla-bor i föreningslivet och att göra det möjligt för fler barn och ungdomar att spela fotboll. Genom att bidra till organisation, rekrytering (av både ledare och ungdomar) och genom att öka intresset för organiserat fotbollsspelande stärks Vivallas föreningsliv och stadsdelen.

  I Vivalla bor en stor andel av kommunens ungdomar och unga vuxna. I åldersgruppen 0-24 år är de cirka 3000. Med ett så stort antal är det logiskt att kommunen lägger mer resurser i området så att vi kan tillgodose de behov som finns av att ha en organiserad aktivitet på sin fritid. Det stärker individerna i området så att de får ökat självförtroende. Därför gör vi satsningen i Vivalla.

  Den överenskommelse som finns mellan kommunen och det civila samhället och som kommunfullmäktige fattade beslut om 2010 ligger till grund för satsningen. I policydokumentet står: ”Det civila samhället bidrar till mångfald genom att ge individen fler möjligheter att utöva sitt engagemang och sina intressen. Kommunen ska därför stödja det civila samhället och underlätta förutsättningarna för framväxt av nya aktörer.”

  Svar på Staffan Wermes frågor:
  1) Vad är din syn på en start av en kommunal fotbollsförening i Vivalla?
  Kommunen ska självklart inte starta någon ”kommunal fotbollsförening”, vare sig i Vivalla eller någon annanstans. Att starta föreningar är inte en kommunal uppgift, föreningar startas av engagerade människor. Lyckligtvis är det inte heller syftet med det projekt som Kultur- och Medborgarnämnden nu startar i Vivalla.

  2) På vilket sätt har detta arbete diskuterats med de berörda föreningarna?
  Fotbollssatsningen i Vivalla har diskuterats med många personer men det är först nu när projektet startas som det finns en grund för diskussionen: syftet med satsningen är att stärka engagemanget och deltagandet i fotbollsspelande och i fotbollsföreningar. Självklart ska detta ske i nära dialog och samverkan med de föreningar som finns i Vivalla.

  3) Vilken syn på Vivalla-föreningarna har ledningen för ditt programområde egentligen?
  Örebro kommun har, i stor politisk enighet, ställt sig bakom viktiga principer för samverkan mellan kommunen och det civila samhället. Vare sig Kultur- och medborgarnämnden eller Programnämnd Samhällsbyggnad (eller de tjänstemän som är verksamma inom dessa områden) har någon annan syn på samverkan mellan kommunen och det civila samhället än den som kommer till uttryck i den överenskommelse som gjorts.

  Örebro – årets friluftskommun!

  Nyss tog jag och Malin Björk (kommunekolog) emot utmärkelsen Årets Friluftskommun! Miljöministern lämnade över utmärkelsen på konferensen ”Tankesmedja för friluftsliv” på Djurönäset utanför Stockholm där företrädare för naturvårds-Sverige, kommun-Sverige och turism-Sverige samlats för att diskutera ekoturism, friluftsliv och naturvård. Jag och Malin tackade å Örebros vägnar och här nedan kan du läsa ungefär vad vi sa när vi tackade.

  I förmiddags (medan jag var på väg till Stockholm för att ta emot priset) fattade Örebro Rådhus AB andra viktiga beslut. Dels om att bilda Västerporten AB, med uppdrag att bidra till nya jobb i de västra stadsdelarna (läs mer om detta här). Dels om att inleda en försäljningsprocess av Kilsbergen Konferens Konferens AB (nedan kallat Kilsbergen AB) så att i första hand lokala intressenter kan vara med och investera i Kilsbergens utveckling.

  Den andra frågan, den om Kilsbergen, har mycket med ”Årets Friluftskommun” att göra. Genom att sälja huvuddelen av Kilsbergen AB får vi in fler intressenter som deltar i utvecklingen av det fantastiska område som Kilsbergen utgör. Och på så sätt får vi också in kapital som gör att vi kan göra viktiga investeringar i exempelvis fler rum och andra anläggningar som är bra för friluftslivet – samtidigt som det bidrar till nya jobb och tillväxt i Örebro. Denna utveckling innebär inte (och får absolut inte innebära) att Kilsbergens status som friluftsområde med orörd natur och ovärderlig kvalitet både vad gäller djurliv, växtlighet och vad gäller allas tillgång till naturen.

  Så därför var det en lämplig dag att ta emot priset för Årets Friluftskommun. Ungefär så här sa vi när vi tackade:

  ”Örebro arbetar offensivt med friluftsliv, natur och kulturturism. Och vi har gjort det länge. Därför känns det väldigt ärofullt och jätteroligt att få denna utmärkelse.

  Vårt mål är att skapa ”natur för alla”.
  ”Alla” oavsett om du alltid ”håller stövlarna leriga” eller om du är ovan vid naturen.
  ”Alla” oavsett om du har funktionsnedsättning eller annat som försvårar.

  Vi ser det som en del i att bygga ett attraktivt Örebro för örebroarna och för besökarna. Det ska vara lätt och nära att ta sig ut i naturen.

  Vi vill peka på fyra framgångsfaktorer i arbetet:
  1. God samverkan både inom kommunen och med privata markägare, företag, myndigheter, föreningar och organisationer. Exempelvis i Kilsbergen pågår ett spännande samarbete kring natur- och kulturturism med Sveaskog. Kommunens naturområden sköts också med stor framgång av Vuxenutbildning och arbetsmarknadsförvaltningen, som även bidrar till att människor kommer tillbaka till arbetet.
  2. Satsning på tätortsnära natur – för några år sedan skapades 19 kommunala natur- och kulturreservat, så att alla i kommunen ska ha nära till naturen oavsett var de bor.
  3. Genom att skapa nya mötesplatser i naturen öppnar vi landskapet för fler, till exempel genom raststugor för friluftsliv och naturturism. Alla ska ha möjlighet att ta sig ut i naturen. Därför satsar vi mycket på t ex tillgängliga stigar där man kan komma fram med lågskor på, rullstol eller med barnvagnen.
  4. Offensiv översiktsplan där vi pekar ut mark för friluftslivet och hur vi arbetar med exempelvis checklista för friluftsliv.

  Prispengarna ska investeras i ny teknik: genom att rikta oss till de med olika funktionsnedsättningar gynnar vi alla människor. Vi satsar på spännande tekniska löningar för att öka tillgängligheten för människor med syn-, läs eller hörselnedsättning.

  Vi vill ju att naturen ska vara för alla och prispengarna är ett otroligt välkommet bidrag som gör det möjligt för oss att använda den nya tekniken ännu mer – med webguidning via smartphones i fler områden.

  Stort tack för utmärkelsen och välkomna till Örebro!”

  Läs hela kommunens pressmeddelande här.
  Och Naturvårdsverkets text här

  Viktig medverkan på världens största fastighetsmässa

  Den här veckan har en delegation från Örebro kommun marknadsfört Örebroregionen på världens största fastighetsmässa (det skapade debatt på bl a na.se). En del av de frågor som ställts har jag svarat på här. Vi ägnade några intensiva dagar åt att marknadsföra och ”sälja in” Örebro till investerare, fastighetsbolag och andra som kan skapa fler jobb i Örebro. Fler jobb leder till mer skatteintäkter som ger mer pengar till skola, vård och omsorg. Några exempel på nyttan med deltagandet, nu när vi kan sammanfatta veckan:

  1. Åtminstone 3-4 (förmodligen fler) av de kontakter som vi fått under veckan (och som vi ska fortsätta samtalen med) hade vi aldrig fått kontakt med om vi inte varit med på MIPIM-mässan. Det kan innebära nya jobb även om det mesta självklart inte sker omedelbart.
  2. Mässveckan ger tillfälle till samtal med företagsledning i företag som vi har kontakt med, men som vi annars aldrig får utrymme att diskutera mer ingående med. Vi har träffat 3-4 företagsledningar och fått chans att diskutera Örebros utveckling, gemensamma ambitioner, konkreta projekt och annat.
  3. Dessutom inspiration från montrar och utställningar samt från seminarier.

  För dem som undrar över vad vi gjorde under dagarna på mässan så sammanfattar jag dagarna här:

  Torsdag 8/3 (och fredag 9/3) (utgår från twittrandet under dagen, följ gärna på www.twitter.com/bjornsundin):

  • Klockan 8: ”Stockholmsregionens seminarium om vad som är på gång i regionen, topprankad i världen för investeringar. Nr1 enligt fDi/Financial Times” Presentation av vad som är på gång i regionen och samtal med kommuner och företag inom Stockholms-regionen.
  • Klockan 10.30: ”Bra träff med Nordens största fastighetsägare inom logistik. De vill ’sälja Örebro’ och vi diskuterar etableringar upp till 100000kvm.” Vi är överens om att de ska presentera utpekade lägen i Örebro i sina kundkontakter, vilket förhoppningsvis leder till ännu fler etableringar av logistikföretag i Örebro.
  • Klockan 14.30: ”Seminarium om ’billigare bostäder’. Just nu om energieffektivisering (där Örebro går före med hårdare krav 2013), gör boendet billigare” och ”Svensk arkitektbyrå (AIX) om modulbyggande i ’träcontainers’, (projekt i Kina). Spännande kombination av prefab, klimatsmart o snyggt” Gjorde upp med svenske arkitekten om att träffas, han berättade om kontakter med träleverantörer i regionen: kan både vara ett sätt att bygga snabbt, klimatsmart och snyggt i Örebro och att skapa exportintäkter för regionen. Spännande område att fortsätta arbeta med.
  • Klockan 16: ”Seminarium om byggande, finansiering och vad människor vill med boende i framtiden. Brittiska exempel relevanta i Örebro också.”
  • På kvällen middag och diskussion med fastighetsbolag inom logistikbranschen som varit viktiga i etablerandet av Örebro som logistikcentrum, och som nu vill vara med och utveckla ännu mer. Mycket givande samtal som ganska snart bör kunna leda till stora investeringar.
  • Fredagen ägnades åt hemfärd: avfärd från hotellet klockan 8 och hemkomst lagom till tårtan på sonens 2-årskalas klockan 18.

  Onsdag 7/3 (utgår från twittrandet under dagen, följ gärna på www.twitter.com/bjornsundin):

  • Klockan 9.30: ”Med Castellums ledning (som bl a äger Aspholmen) med fastigheter värda 34 miljarder, investerar 1-2 mdr/år). Och som vill växa i Örebro.” Bra samtal om Castellums syn på Örebro, om deras affärsidé och om möjliga investeringar framöver i Örebro. Möten inbokade framöver: kommer att ge resultat inom några år.
  • Klockan 11: ”Seminarie om ’urban logistics’: om exempel på hur man får effektiva/gröna transporter inne i städer. En utmaning för ett växande Örebro.”  och ”Spännande lösningar på ’samordnad varudistribution’ med platseffektiva logistikcenter i städer, med t ex elbilar som distribuerar vidare.” Ska försöka återkomma om detta väldigt spännande ämne. Örebro kommun arbetar med ett projekt för ”samordnad varudistribution” till kommunala verksamheter, vilket innebär att alla leveranser ska gå till en omlastningscentral så att det blir färre bilar till varje förskola/skola/vårdboende etc, mindre utsläpp, lättare att upphandla t ex lokala odlare och mycket annat. På seminariet beskrev de huvudsakligen storskaliga lösningar för till exempel Paris och andra storstäder – men mycket går att tillämpa även i Örebro.
  • Klockan 14: ”På branschmingel med Veidekke: har bokat in Örebrobesök med 3 fastighetsägare/investerare som vill etablera sig i Örebro. Mest bostäder.” Vi träffade flera bostadsbyggare och några andra investerare. Vi diskutera vidare: många vill investera i Örebro.
  • Klockan 16: ”Märklig upplevelse med mingel på lyxbåt i hamnen. Men givande: värdarna/investerarna hade ideer de ville genomföra i Örebro. Träff bokad.” Kapitalstarka investerare hade massa olika idéer, varav de var intresserade av att diskutera att etablera de flesta koncept i Örebro. Det gällde både bostäder, småindustrilokaler och andra affärsidéer.
  • Kl 17-19: Tittade i montrar och betade av dagens inkorg: ”Sitter ner efter att ha varit utan wifi hela dagen: 38 mail +meddelanden på Facebook o Twitter. Snart måste jag gå vidare.”
  • ”På Stockholmsregionens mottagning: hamnat bredvid seniorbostads-VD vars far drev företag i Örebro! Vi ska höras om bygge av nya bostäder.” och ”Har nu diskuterat bygge av vårdboende i Vivalla. Det visar sig att bordsgrannens företag bygger vårdboenden. Vi ska höras kommande vecka.” Jag missförstod i och för sig: det var farfadern som drev företag i Örebro. Men vi ska likväl diskutera både om det kan vara intressant att företaget bygger det planerade vårdboendet i Vivalla (ska stå klart inom några år), seniorbostäder i stadskärnan, kanske i Vivalla och i andra intressanta lägen.
  • Tillbaka till hotellet vid 23. Efter en kort promenad resten av dagens mail, skrivande av detta inlägg och genomgång av dagens nyheter. God natt…

  Tisdag 6/3

  • Klockan 5.20 hämtade minibussen för transport till Arlanda. Två timmars bussresa var rätt lagom för att hinna diskutera både upplägget på veckan och en del andra aktuella projekt som inte hunnits stämmas av.
  • Flyget gick 9.30 och förutom att checka in hann vi inte mer än att äta en snabb frukost innan planet gick.
  • Vi landade i Nice klockan 12.35 (flygresan ägnades mest åt allehanda diskussioner, läsning och lite sömn) och åkte då direkt till hotellet där vi checkade in.
  • Förutom en snabb lunch på stan (pizza på stan som vi betalade själva, ifall någon undrar) åkte vi sedan till mässområdet för att registrera oss och vara med i Stockholmsregionens mingel i montern. Under två timmar i montern träffade vi både kommuner i Mälardalen och i resten av Sverige (vilket var intressanta samtal som också bidrar till att ”placera” Örebro i människors medvetande) och investerare. Bland annat marknadsförde jag Örebro som logistikstad och som stark tillväxtort för en av USAs stora fastighetstidningar  och lockade ett stort kapitalförvaltarbolag att besöka Örebro och se om de inte kan bidra till att få igång en del byggprojekt som idag bara väntar på att få finansieringen klar.
  • Efter timmarna i montern promenerade vi till den restaurang där Hemsö fastigheter informerade om sitt företag och sin verksamhet: de bygger i snitt bland annat en skola och ett äldreboende per år i olika delar av Sverige (förutom verksamhet i Tyskland), vilket ger dem mer kunskap om den typen av byggen än de flesta kommuner har möjlighet att skaffa sig. Vi diskuterade med dem om att de borde etablera sig i Örebro, och bokade in ett möte framöver då de kommer för att diskutera vidare. Och kanske borde de bygga det planerade vårdboendet i Vivalla? I samband med mötet åt vi middag (som de fakturerar – vi låter oss inte bjudas på sådant) och diskuterade olika projekt med både Hemsös medarbetare och med kommuner som redan arbetar med företaget.
  • Vid 22-tiden tog vi gratisbussen till hotellet (som ligger en bit utanför Cannes) och alla gick upp på sina rum. Gissningsvis för att, som jag, gå igenom dagens mail (cirka 40 mail) och i övrigt gå igenom vad som hänt hemma i Örebro. Och när klockan är tolv och dagen sammanfattats är det dags att avsluta dagen…

  Bör Örebro delta på världens största fastighetsmässa?

  Den här veckan samlas 4000 investerare och 20000 besökare från hela världen i Cannes, Frankrike, på världens största fastighetsmässa (MIPIM). Jag är rätt säker på att en och annan tycker att det är märkligt att sju personer från Örebro kommun åker dit. Jag är å andra sidan ännu mer säker på att betydligt fler hade tyckt det varit konstigt om Örebro inte varit representerade. Det är nämligen många investeringar och därpå följande jobb som kommer att diskuteras under de fyra dagarna på MIPIM-mässan. Eftersom inget kan vara viktigare än att skapa fler jobb i Örebro har jag inte alls dåligt samvete för att jag ska ägna fyra långa dagar åt att prata med fastighetsägare och andra i Cannes (däremot har jag dåligt samvete för att frun får dra ett tyngre lass denna vecka med barn och annat).

  Beräkningar från Stockholm Business Alliance (som Örebro är medlemmar i och vars monter vi står i) visar att det kommer att investeras 500 miljarder kronor i Stockholms-/Mälardalsregionen fram till år 2020. Många av de som kan tänka sig att stå för dessa jobbskapande investeringar kommer att vara i Cannes denna vecka. Jag tror att det vore dumt av Örebro om vi lät bli att vara med där en del av dessa investeringar diskuteras. Det är väl använda skattepengar att visa intresse för nya investeringar i Örebroregionen och att skapa kontakter med investerare som bör veta vilken kraftigt växande stad Örebro är. Näringsliv och offentliga aktörer i Stockholmsregionen deltar tillsammans för att visa omvärlden att det är attraktivt att investera här och att det är väldigt enkelt och snabbt att investera i Sverige.

  Jag har inte varit på MIPIM-mässan tidigare men de som varit med vittnar om intensiva dagar med möten från morgon till kväll. Många kontakter skapas som sedan självklart följs upp efter mässan (och en reserapport skrivs). Tidigare mässor har lett till möten och besök i Örebro både från nationella och internationella företag som velat diskutera investeringar.

  MIPIM är världens största årliga mötesplats för fastighetsbranschen. Det finns få tillfällen likt detta, där så många internationella beslutsfattare samlas på en plats. Min vecka är till ungefär hälften redan fulltecknad med möten med investerare och fastighetsbolag som vill höra mer om Örebro och Stockholmsregionen, i övrigt kommer jag att försöka fylla resten av tiden med möten med företag och andra jag träffar på plats.

  Och ifall någon undrar över det där med ”lyxliv” som bland annat Aftonbladet skrev om häromdagen: sju personer (varav två politiker: jag och Lennart Bondeson, KD) åker från Örebro kommun, vi bor för 1250 kr/natt (tre nätter) på ett tvåstjärnigt hotell i en förort till Cannes. Flygresan kostar 7000 kr per person (tur och retur) och mässan kostar 5000 kr/person. Vi låter oss inte bjudas på middagar och liknande vilket självklart gör att det tillkommer kostnader för en del måltider, seminarier och liknande (alternativet: att låta företag bjuda skulle vara rätt tvivelaktigt).

  Som en jämförelse kan man väl konstatera att om deltagandet på mässan så bara leder till ett enda nytt jobb så har deltagandet lönat sig för skattebetalarna i Örebro efter lite drygt ett år. Det gäller om man bara räknar på genomsnittslönen för arbetare på 24000kr/månad och att kommun och landsting får 31,90 av varje hundralapp så att vi kan förbättra vård, skola, omsorg, fritidsgårdar, bussar och mycket mycket annat. I verkligheten leder ju dessutom varje nytt jobb till fler jobb eftersom pengarna används till att handla, att betala för en bostad (som någon annan bygger…) och så vidare.

  Imponerande lista för ett växande Örebro (som oppositionen inte vill låtsas om)

  Den politiska oppositionen i Örebro (Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna) ägnade huvuddelen av onsdagens Kommunfullmäktige till att kritisera den styrande majoriteten (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna). Det gör de rätt i, det är deras uppgift.

  Men det är lite trist när kritiken är osaklig och – ibland – osann. Rätt ofta är kritiken motstridig också: vi får höra både ”det fattas inga beslut” och ”besluten fattas i hemlighet”. Inget av det är sant: det fattas massor av beslut och processerna är mer öppna än de någonsin tidigare varit. Några exempel:

  • För första gången någonsin är oppositionen med på föredragningarna inför att dagordningen för Kommunstyrelsen fastställs.
  • Nu är sammanträden med Programnämnd Samhällsbyggnad (PNSB) öppna för alla som vill lyssna (det var de inte tidigare).
  • Numera får oppositionen i PNSB hela listorna med de upprag som majoriteten ger till förvaltningen (så öppet var det senast S ledde nämnden, när MP ledde blev listorna hemliga).
  • Numera informerar den politiska ledningen i PNSB oppositionen om ärenden som är på gång (så skedde inte under MP-ledningen).
  • I stora långsiktiga frågor diskuterar vi alltid med åtminstone oppositionsledarna (i allmänhet moderater).

  Och dessutom fattas massor av beslut runtom i kommunen, och den styrande majoriteten driver på med hundratals uppdrag till den kommunalan organisationen. Jag ’roade mig’ med att gå igenom dagordningarna från Programnämnd Samhällsbyggnad (PNSB) sedan den styrande majoriteten bildades i nämnder och styrelser (1/9).

  Här räknar jag bara upp beslut, större frågor och liknande (alltså inte alla rapporter, informationer, skrivelser eller liknande). På varje sammanträde är det till exempel rapport och diskussion om stadsbusstrafiken.

  Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 6/9 2011:

  • Investeringsplan för kommande år
  • Fritidsgård i Odensbacken, tillfällig förstärkning
  • Öppet fjärrvärmenät, remissvar
  • Vätternvatten, projekt för att säkra Örebros framtida vattenförsörjning
  • Fisktorget, samråd om en framtida ombyggnad (första diskussion)
  • Flextrafik, utredning om utveckling
  • Boendeplanering i Örebro kommande år
  • Trafikplanen, arbete och styrgrupp
  • Remiss om tågtrafik mellan Örebro och Nora (beredning för senare beslut)
  • Förändringar i projektet kring nytt resecentrum
  • Uppföljning av Översiktsplanen
  • Försäljning av mark till Botrygg Bygg AB utgick för ordentlig beredning innan beslut
  • Krav på hårda energikrav vid försäljning av mark utgick för ordentlig beredning innan beslut

  Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 4/10 2011:

  • Remiss om färdtjänst (från regeringen)
  • Styrgrupp för Biokoll (förändringarna inom kollektivtrafiken) las ner för att förtydliga ansvar och beslutsprocess
  • Fisktorget, samråd om en framtida ombyggnad (fortsatt diskussion)
  • Remiss om tågtrafik mellan Örebro och Nora
  • Äldreomsorgsplan, remissvar
  • Vattenplan, arbetet och styrgrupp
  • Taxa för vatten och avlopp
  • Taxa för hushållsavfall

  Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 2/11 2011:

  • Försäljning av mark till Botrygg Bygg AB för byggande av bostäder
  • Taxa för livsmedelskontroll
  • Återuppbyggnad av templet i Sommarro (första diskussion om en eventuell återuppbyggnad av templet som bränts ner)
  • Remiss om program för personer med funktionsnedsättning
  • Budget 2012, beredning, första diskussion

  Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 29/11 2011:

  • Biogasavtal, ändrade avtal för att skapa ordning i dåliga avtal (som tecknades förra mandatperioden)
  • Krav på hårda energikrav vid försäljning av mark.
  • Norrcity, utvecklingsplan. Presentation för att förbereda beslut i januari.
  • Öppna sammanträden, att programnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten (vilket de inte varit tidigare)
  • Nya odlingslotter och koloniområden, beslut om plan för att skapa hundratals nya odlingslotter
  • Fördjupad översiktsplan för VINNA-området (Vintrosa och Lanna), utställning av plan
  • Fördjupad översiktsplan för Vivalla, start av arbetet

  Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde 29/11 2011:

  • Ansökan till Naturvårdsverket om Naturum vid Naturens Hus
  • VA-plan, projektdirektiv (beredning för senare beslut)
  • Rapport om konsultkostnader (svar på fråga från oppositionsföreträdare på tidigare möte)
  • Strukturplan Österport, plan för utveckling av området runt Österplan (tänkt som beslut, blev för beredning för att oppositionen ville ha mer tid)
  • Försäljning av mark för byggande av bostäder
  • Ny kombiterminal för godstrafik i Örebro, projektstart (beredning för beslut i mars)
  • Utvecklingsplan för Norrcity, start av samråd för att få in synpunkter från örebroarna kring förslagen (oppositionen ville vänta med att skicka ut den, vi valde att starta samrådet för att ge mer tid för diskussion)
  • Torgråd för Våghustorget, Stortorget och Våghustorget för att få bredare diskussioner om utveckling av torgen
  • Markförsäljning till bostadsrättsförening (som tidigare haft tomträttsavtal)
  • Tilläggsavtal om leverans av biogas, ännu fler ändrade avtal för att skapa ordning i dåliga avtal (som tecknades förra mandatperioden)

  Och på tisdag, 6/3, kommer bland annat följande frågor upp:

  • Säkert och rent vatten, information om arbetet
  • Järnvägens höjdläge, information inför bred diskussion bland örebroarna (samråd skickas ut inom någon vecka)
  • Försäljning av mark för byggande av bostäder
  • Järntorget, principnför användning av torget och kommande utveckling och förändringar
  • Kollektivtrafikprogram, för att styra planeringen av stadsbusstrafiken framöver (som nu görs på länsnivå)
  • Vätternvatten, ställningstagande om hur det fortsatta arbetet ska gå till med att utreda en ev framtida vatternförsörjning från Vättern
  • Förstudie om Nobelbanan, delfinansiering från bl a Örebro
  • Plan för Vatten och avlopp, projektdirektiv
  • Strukturplan Österport, plan för utveckling av området runt Österplan
  • Ny kombiterminal för godstrafik i Örebro, projektstart

  Inga beslut säger oppositionen.